Autumn Lights 2019

Eifelpark Herbstleuchten 2019

28.09. – 20.10.2019

Infos

Volker Rosin Concert

Volker Rosin concert in the Eifelpark

3. October 2019

Infos

Autumn festival 2019

Eifelpark autumn festival 2019

19. October 2019

Infos

Halloween 2019

Eifelpark Halloween Event October 2019

25.10. – 27.10.2019

Infos

Okoberfest 2019

Oktoberfest Eifelpark

11.10. and 12.10.2019

Infos

MITMACH-ZIRKUS 2020

Eifelpark Mitmach Zirkus Salto 2020

25.05. – 26.06.2020

Infos (German website)